HOME > 产品、服务 > 其他技术信息 > 相当的产品清单 > 双极管内置偏压电阻型晶体管 ( Bias Resistor Built in Transistor、BRT )

Bias Resistance built in Transistor

Cross Reference Column


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 2.2 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA123EM  DTA123EE  _________  DTA023EEB  GN4F3M  _________  KRA317V
 PDTA123ET  DTA123EM3    DTA023EM  FN4F3M    KRA317E
 PDTA123EU  MMUN2131L  DTA023EUB  KN4F3M    KRA317
 PEMD20  MUN2131    DTA123EE      KRA117S
 PUMD20  MUN5131    DTA123EKA    KRA117
 PEMB20  NSBA123EF3    DTA123EM  
 PUMB20  MUN5131DW1    DTA123EUA  
   NSBA123EDXV6      
   MUN5331DW1      
   MUN5332DW1      
   NSBC123EPDX6        


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 2.2 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC123EM  DTC123EM3  _________  DTC023EEB  KA4F3M  _________  KRC417V
 PDTC123EMB  MMUN2231L    DTC023EM  GA4F3M    KRC417E
 PDTC123ET  MUN2231    DTC023EUB  FA4F3M    KRC417
 PDTC123EU  MUN5231    DTC123EE      KRC117S
 PEMD20  NSBC123EF3    DTC123EKA      KRC117
 PUMD20  MUN5231DW1    DTC123EM      
 PEMH20  NSBC123EDXV6    DTC123EUA      
 PUMH20  MUN5331DW1          
   MUN5332DW1          
   NSBC123EPDXV6          
   DTC123EE          


  PNP    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA143EM  DTA143EE  FJN4301R  DTA043EEB  KN4L3M  RN2101MFV  KRA301V
 PDTA143EMB  DTA143EM3  FJV4101R  DTA043EM  FN4L3M  RN2101  KRA301E
 PDTA143EQA  MMUN2132L  DTA043EUB  GN4L3M  RN2301  KRA301
 PDTA143ET  MUN2132    DTA143EE    RN2401  KRA101S
 PDTA143EU  MUN5132    DTA143EEB  TDTA143E  KRA101
 PEMD15  NSBA143EF3    DTA143EKA  RN2501
 PUMD15  MUN5132DW1    DTA143EM  RN2601
 PEMB15  NSBA143EDXV6    DTA143EUA    RN2701JE
 PUMB15  NSBC143EPDP6    DTA143EUB    RN2701
   NSBC143EPDXV6      RN2901FE
   NSBA143EDP6      RN2901  
           RN2961  
           RN4601  
           RN4901FE  
           RN4901  
           RN4981FE  
           RN4981  


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC143EM  DTC143EE  FJN3301R  DTC043EEB  FA4L3M  RN1101MFV  KRC401V
 PDTC143EMB  DTC143EM3  GJV3101R  DTC043EM  KA4L3M  RN1101  KRC401E
 PDTC143EQA  MMUN2232L  DTC043EUB  GA4L3M  RN1301  KRC401
 PDTC143ET  MUN2232    DTC143EE    RN1401  KRA101S
 PDTC143EU  MUN5232    DTC143EEB  TDTC143E  KRA101
 PEMD15  NSBC143EF3    DTC143EKA  RN1501
 PUMD15  MUN5232DW1    DTC143EM  RN1601
 PEMH15  NSBC143EDP6    DTC143EUA    RN1701JE
 PUMH15  NSBC143EDXV6    DTC143EUB    RN1701
   NSBC143EPDP6      RN1901FE
   NSBC143EPDXV6      RN1901  
           RN1961  
           RN4601  
           RN4901FE  
           RN4901  
           RN4981FE  
           RN4981  


  PNP    R1 = 10 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA114EM  DTA114EE  FJY4002R  DTA014EEB  FN4A4M  RN2102MFV  KRA302V
 PDTA114EQA  DTA114EM3  FJN4302R  DTA014EM  KN4A4M  RN2102  KRA302E
 PDTA114ET  MMUN2111L  FJV4102R  DTA014EUB  GN4A4M  RN2302  KRA302
 PDTA114EU  MUN2111    DTA114EE    RN2402  KRA102S
 PEMD3  MUN5111    DTA114EB  TDTA114E  KRA102
 PIMD3  NSBA114EF3    DTA114EKA  RN2502
 PQMD3  MUN5111DW1    DTA114EM  RN2602
 PUMD3  NSBA114EDP6    DTA114EUA    RN2702JE
 PEMB11  NSBA114EDXV6    DTA114EUB    RN2702
 PUMB11  EMC3DXV5    ENB11    RN2902FE
   MUN5311DW1    EMB61    RN2902  
   NSBC114EPDP6    IMB61    RN2962  
   NSBC114EPDXV6    FMA9A    RN4602  
   UMC3    IMB11A    RN4902FE  
       UMA9N    RN4902  
       UMB11N    RN4982FE  
       EMD29    RN4982  
       EMD3      
       EMD53      
       IMD3A      
       UMD3N      


  NPN    R1 = 10 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC114EM  DTC114EE  FJY3002R  DTC014EEB  FA4A3M  RN1102MFV  KRC402V
 PDTC114EMB  DTC114EM3  FJV3102R  DTC014EM  KA4A3M  RN1102  KRC402E
 PDTC114EQA  MMUN2211L  FJN3302R  DTC014EUB  GA4A3M  RN1302  KRC402
 PDTC114ET  MUN2211    DTC114EE    RN1402  KRA102S
 PDTC114EU  MUN5211    DTC114EEB  TDTC114E  KRA102
 PEMD3  NSBC114EF3    DTC114EKA  RN1502
 PIMD3  MUN5211DW1    DTC114EM  RN1602
 PQMD3  NSBC114EDP6    DTC114EUA    RN1702JE
 PUMD3  NSBC114EDXV6    DTC114EUB    RN1702
 PEMH11  EMC3DXV5    EMG9    RN1902FE
 PUMH11  MUN5311DW1    EMH11    RN1902  
   NSBC114EPDP6    EMH61    RN1962  
   NSBC114EPDXV6    EMG9A    RN4602  
   UMC3    IMH11A    RN4902FE  
       UMG9N    RN4902  
       UMH11N    RN4982FE  
       EMD29    RN4982  
       EMD3      
       EMD53      
       IMD3A      
       UMD3N      


  PNP    R1 = 22 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA124EM  DTA124EE  FJN4303R  DTA024EEB  GN4F4M  RN2103MFV  KRA303V
 PDTA124EMB  DTA124EM3  FJX4003R  DTA024EM  KN4F4M  RN2103  KRA303E
 PDTA124EQA  MMUN2112L  DTA024EUB  FN4F4M  RN2303  KRA303
 PDTA124ET  MUN2112  DTA124EE    RN2403  KRA103S
 PDTA124EU  MUN5112    DTA124EEB  TDTA124E  KRA103
 PEMD2  NSBA124EF3    DTA124EKA  RN2503
 PIMD2  MUN5112DW1    DTA124EM  RN2603
 PQMD2  NSBA124EDP6    DTA124EUA    RN2703JE
 PUMD2  NSBA124EDXV6    DTA124EUB    RN2703
 PEMB1  EMC2DXV5    ENB51    RN2903FE
 PUMB1  MUN5312DW1    FMA1A    RN2903  
   NSBC124EPDP6    UMA1N    RN2963  
   NSBC124EPDXV6    EMD52    RN4603  
   UMC2    IMD2A    RN446A1  
       UMD2N    RN4903FE  
         RN4903  
         RN4983FE  
           RN4983  


  NPN    R1 = 22 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC124EM  DTC124EE  FJV3103R  DTC024EEB  FA4F4M  RN1103MFV  KRC403V
 PDTC124EMB  DTC124EM3  FJN3303R  DTC024EM  KA4F4M  RN1103  KRC403E
 PDTC124EQA  MMUN2212L    DTC024EUB  GA4F4M  RN1303  KRC403
 PDTC124ET  MUN2212    DTC124EE    RN1403  KRA103S
 PDTC124EU  MUN5212    DTC124EEB  RN1503  KRA103
 PEMD2  NSBC124EF3    DTC124EKA  RN1603
 PIMD2  MUN5212DW1    DTC124EM  RN1703JE
 PQMD2  NSBC124EDP6    DTC124EUA    RN1703
 PUMD2  NSBC124EDXV6    DTC124EUB    RN1903FE
 PEMH1  EMC2DXV5    EMG1    RN1903
 PUMH1  MUN5312DW1    EMH1    RN1963  
   NSBC124EPDP6    EMH51    RN4603  
   NSBC124EPDXV6    EMG1A    RN46A1  
   UMC2    IMH1A    RN4903FE  
       UMG1N    RN4903  
       UMH1N    RN4983FE  
       EMD2    RN4983  
       EMD52      
       IMD2A      
       UMD2N      


  PNP    R1 = 47 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA144EM  DTA144EE  FJV4104R  DTA044EEB  KN4L4M  RN2104MFV  KRA304V
 PDTA144EQA  DTA144EM3    DTA044EM  GN4L4M  RN2104  KRA304E
 PDTA144ET  MMUN2113L  DTA044EUB  FN4L4M  RN2304  KRA304
 PDTA144EU  MUN2113  DTA144EE    RN2404  KRA104S
 PDTA144EMB  MUN5113    DTA144EEB  TDTA144E  KRA104
 PEMD12  NSBA144EF3    DTA144EKA  RN2504
 PIMD48  MUN5113DW1    DTA144EM  RN2604
 PUMD12  NSBA144EDP6    DTA144EUA    RN2704JE
 PUMD48  NSBA144EDXV6    DTA144EUB    RN2704
 PEMB2  MUN5313DW1    EMB2    RN2904FE
 PUMB2  NSB4904DW1    EMB52    RN2904  
   NSBC144EPDP6    FMA2A    RN2964  
   NSBC144EPDXV6    IMB2A    RN4604  
   NSTB1005DXV5    UMA2N    RN4904FE  
       UMB2N    RN4904  
       END12    RN4984FE  
       EMD62    RN4984  
       UMD12N    RN49A2  
       UMD4N    
       UMD5N      


  NPN    R1 = 47 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC143ZQA  DTC144EE  FJV3004R  DTC044EEB  FA4L4M  RN1104MFV  KRC404V
 PDTC143ZU  DTC144EM3  FJN3104R  DTC044EM  KA4L4M  RN1104  KRC404E
 PDTC144EM  MMUN2213L    DTC044EUB  GA4L4M  RN1304  KRC404
 PDTC144ET  MUN2213    DTC144EE    RN1404  KRA104S
 PDTC144EU  MUN5213    DTC144EEB  TDTC144E  KRA104
 PDTC144EQA  NSBC144EF3    DTC144EKA  RN1504
 PEMD12  EMG2DXV5    DTC144EM  RN1604
 PIMD48  MUN5213DW1    DTC144EUA    RN1704JE
 PQMD12  NSBC144EDP6    DTC144EUB    RN1704
 PUMD48  NSBC144EDXV6    EMG2    RN1904FE
 PEMH2  EMF18XV6    EMH2    RN1904  
 PUMH2  EMF5XV6    EMH52    RN1964  
 PQMH2  NSTB1002DXV5    EMG2A    RN4604  
   MUN5313DW1    IMH2A    RN4904FE  
   NSB4904DW1    UMG2N    RN4904  
   NSBC144EPDP6    UMH2N    RN4984FE  
   NSBC144EPDXV6    EMD12    RN4984  
   NSTB1005DXV    EMD62    RN49A2  
   MUN531335DW    UMD12N      
       UMD4N      
       UMD5N      


  PNP    R1 = 100 kΩ    R2 = 100 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA115EM  MUN2136  __________  DTA115EE  __________  RN2130MFV  KRA322V
 PDTA115EMB  DTA115EE    DTA115EEB  KRA322E
 PDTA115ET  DTS115EM3  DTA115EKA  KRA322
 PDTA115EU  MMUN2136L  DTA115EM    KRA122S
 PEMD24  MUN5136    DTA115EUA  KRA122
 PUMD24  NSBA115EDXV6  
 PEMB24  MUN5136DW1  
 PUMB24  MUN5336DW1          


  NPN    R1 = 100 kΩ    R2 = 100 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC115EM  DTC115EE  __________  DTC015EEB  __________  RN1130MFV  KRC422V
 PDTC115ET  DTC115EM3  DTC015EM    KRC422E
 PDTC115EU  MMUN2236L    DTC015EUB    KRC422
 PEMD24  MUN2236    DTC115EE    KRA122S
 PUMD24  MUN5236    DTC115EEB  KRA122
 PEMH24  MUN5236DW1    DTC115EKA
 PUMH24  NSBC115EDXV6    DTC115EM
 MUN5336DW    DTC115EUA  
    DTC115EUB    


  PNP    R1 = 1 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA113ZM  _________  __________  DTA013ZEB  FN4A3Q  RN2114MFV  KRA316V
 PDTA113ZMB    DTA013ZM  KN4A3Q  RN2114  KRA316E
 PDTA115ZT  DTA013ZUB  GN4A3Q  RN2314  KRA316
 PDTA115ZU  DTA113ZE    RN2414  KRA116S
   DTA113ZKA  RN2714  KRA116
   DTA113ZUA
 


  NPN    R1 = 1 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________  DTC013ZEB  FA4A3Q  RN1114MFV  KRC416V
 DTC013ZM  KA4A3Q  RN1114  KRC416E
   DTC013ZUB  GA4A3Q  RN1314  KRC416
   DTC113ZKA    RN1414  KRA116S
   DTC113ZUA  KRA116


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA123YM  __________  __________  DTA023YEB  FN4F3P  RN2115MFV  KRA318V
 PDTA123YMB    DTA023YM  GN4F3P  RN2115  KRA318E
 PDTA123YT  DTA023YUB  KN4F3P  RN2315  KRA318
 PDTA123YU  DTA123YE    RN2415  KRA118S
   DTA123YKA  KRA118
   DTA123YUA
 


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  FJV3115R  DTC023YEB  FA4F3P  RN1115MFV  KRC418V
 DTC023YM  KA4F3P  RN1115  KRC418E
   DTC023YUB  GA4F3P  RN1315  KRC418
   DTC123YE    RN1415  KRA118S
   DTC123YKA  KRA118
       DTC123YUA      


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA123JM  DTA123JE  FJV4113R_  DTA023JEB  KN4F3R  RN205MFV  KRA305V
 PDTA123JMB  DTA123JM3    DTA023JM  GN4F3R  RN2105  KRA305E
 PDTA123JQA  MUN2135    DTA023JUB  FN4F3R  RN2305  KRA305
 PDTA123JT  MUN5135    DTA123JE    RN2405  KRA105S
 PDTA123JU  NSBA123JF3    DTA123JEB  TDTA123J  KRA105
 PEMD10  MUN5135DW1    DTA123JKA  RN2505
 PUMD10  NSBA123JDP6    DTA023JM  RN2605
 PEMB10  NSBA123JDXV6    DTA023JUA    RN2705JE  
 PUMB10  MUN5335DW1    DTA023JUB    RN2705  
   NSBC123JPDP    EMA5    RN2905FE  
   NSBC123JPDXV6    EMB10    RN2905  
   MUN531335DW    MB60    RN2965  
       FMA5A    RN4605  
       FMB10A    RN4905FE  
       UMA5N    RN4905  
       UMB10N    RN49A1FE   
           RN49A1   
           RN4985FE   
           RN4985   


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC123JM_  DTC123JE  FJV3113R  DTC023JEB  FA4F3R  RN1105MFV  KRC405V
 PDTC123JMB  DTC123JM3    DTC023JM  KA4F3R  RN1105  KRC405E
 PDTC123JQA  MMUN2235L    DTC023JUB  GA4F3R  RN1305  KRC405
 PDTC123JT  MUN2235    DTC123JE     RN1405  KRA105S
 PDTC123JU  MUN5235    DTC123JEB    TDTC123J  KRA105
 PEMD10  NSBC123JF3    DTC123JKA    RN1505  
 PUMD10  MUN5235DW1    DTC123JM    RN1605  
 PEMH10  MUN5335DW1    DTC123JUA    RN1705JE  
 PUMH10  NBC123JPDP6    DTC123JUB    RN1705  
   NSBC123JPDXV6    EMG11    RN1905FE  
       EMH10    RN1905  
       EMH60    RN1965  
       UMG11N    RN4605  
       UMH10N    RN4905FE  
           RN4905  
           RN49A1FE  
           RN49A1  
           RN4985FE  
           RN4985  


  PNP    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA143XMB  EMC5DXV5  FJV4305R_  DTA043XEB  KN4F3N  RN2116MFV  KRA319V
 PDTA123XQA  EMD5DXV6    DTA043XM  GN4L3N  RN2116  KRA319E
 PEMD18  UMC5    DTA043XUB  FN4L3N  RN2316  KRA319
 PUMD18    DTA143XE    RN2416  KRA119S
 PEMB18    DTA143XEB  KRA119
 PUMB18    DTA143XKA
   DTA143XM
   DTA143XUA    
   DTA143XUB    


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC143XM_  MMUN2217L  FJV3105R  DTC043XEB  FA4L3N  RN1116MFV  KRC419V
 PDTC143XMB  EMC5DXV5  FJV3305R  DTC043XM  KA4L3N  RN1116  KRC419E
 PDTC143XQA  EMC5DXV6    DTC043XUB  GA4L3N  RN1316  KRC419
 PEMD18  UMC5    DTC143XE     RN1416  KRA119S
 PUMD18    DTC143XEB    KRA119
 PEMH18    DTC143XKA    
 PUMH18    DTC143XM    
   DTC143XUA    
   DTC143XUB    


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________  __________  __________  __________  __________


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC123YM_  __________  __________   __________   __________   __________  __________
 PDTC123YT
 PDTC123YU


  PNP    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA143ZQA  DTA143ZE  FJV4114R_  DTA043ZEB  __________  RN2106MFV  KRA306V
 PEMD13  DTA143ZM3    DTA043ZM    RN2106  KRA306E
 PUMD13  MMUN2133L    DTA043ZUB    RN2306  KRA306
 PEMB13  MUN2133    DTA143ZE    RN2406  KRA106S
 PUMB13  MUN5133    DTA143ZEB  TDTA143J  KRA106
 NSBA143ZF3    DTA143ZKA  RN2506
 MUN5133DW1    DTA043ZM  RN2606
 NSBA143ZDP6    DTA043ZUA    RN2706JE  
 NSBA143ZDXV6    DTA043ZUB    RN2706  
   MUN5333DW1    EMB75    RN2906FE  
   NSBC143ZPDP6    EMB22    RN2906  
   NSBC143ZPDXV6    EMD4    RN4606  
       EMD5    RN4906FE  
       EMD72    RN4906  
       UMD2N    RN4986FE  
           RN4986  


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC124XU_  DTC143ZE  FJV3314R  DTC043ZEB  __________  RN1106MFV  KRC406V
 PDTC143ZM  DTC143ZM3  FJV3114R  DTC043ZM  RN1106  KRC406E
 PDTC143ZMB  MMUN2233L  FJX3014R  DTC043ZUB  RN1306  KRC406
 PDTC143ZT  MUN2233    DTC143ZE     RN1406  KRC106S
 PEMD13  MUN5233    DTC143ZEB    TDTC143Z  KRC106
 PUMD13  NSBC143ZF3    DTC143ZKA    RN1506  
 PEMH13  MUN5233DW1    DTC143ZM    RN1606  
 PUMH13  NSB1706DMW5    DTC143ZUA    RN1706JE  
 NBC143ZDP6    DTC143ZUB    RN1706  
   NSBC143ZDXV6    EMG8    RN1906FE  
   MUN5333DW1    EMH25    RN1906  
   NSBC143ZPDP6    EMH75    RN4606  
   NSBC143ZPDXV6    UMG8N    RN4906FE  
       EMD22    RN4906  
       EMD4    RN4986FE  
       EMD5    RN4986  
       EMD72    
       UMD22N    


  PNP    R1 = 10 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 __________  __________  __________  DTA114WUA  GN4A4L  RN2117MFV  KRA320V
   FN4A4L  RN2117  KRA320E
 KN4A4L  RN2317  KRA320
   RN2417  KRA120S
   KRA120


  NPN    R1 = 10 kΩ    R2 = 4. 7 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________  DTC114EUA  FA4A4L  RN1117MFV  KRC420V
 DTC014YEB  GA4A4L  RN1117  KRC420E
   DTC014YM  KA4A4L  RN1317  KRC420
   DTC014YUB    RN1417  KRA120S
 KRA120


  PNP    R1 = 10 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA114YMB  DTA114YE  FJY4006R  DTA014YEB  KN4A4P  RN2107MFV  KRA307V
 PDTA114YQA  DTA114YM3  FJX4006R  DTA014YM  GN4A4P  RN2107  KRA307E
 PEMD9  MMUN2114L  DTA014YUB  FN4A4P  RN2307  KRA307
 PUMD9  MUN2114L    DTA114YE    RN2407  KRA307S
 PEMB9  MUN2114    DTA114YEB  TDTA114Y  
 PUMB9  MUN5114    DTA114YKA  RN2507
 NSBA114YF3    DTA114YM  RN2607
 MUN5114DW1    DTA114YUA    RN2707JE
 NSBA114YDP6    DTA114YUB    RN2707
   NSBA114TDXV6    EMB59    RN2907FE
   EMC4DXV5    EMD59    RN2907  
   EMD4DXV6    EMD9    RN2967  
   MUN5314DW1    IMD9A    RN4607  
   NSBC114YPDP6    UMD9N    RN4907FE  
   NSBC114YPDXV6    EMD38    RN4907  
           RN4987FE  
           RN4987  


  NPN    R1 = 10 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC114YM  DTC114YE  __________  DTC114YE  FA4A4P  RN1107MFV  KRC407V
 PDTC114YMB  DTC114YM3    DTC114YEB  KA4A4P  RN1107  KRC407E
 PDTC114YQA  MMUN2214L  DTC114YKA  GA4A4P  RN1307  KRC407
 PDTC114YT  MUN2214    DTC114YM    RN1407  KRA107S
 PEMD9  MUN5214    DTC114YUA  TDTC114Y  KRA107
 PUMD9  NSBC114YF3    DTC114YUB  RN1507
 PEMH9  MUN5232DW1    EMG5  RN1607
 PIMH9  NSBC114YDP6    EMH59    RN1707JE
 PUM9  NSBC114YDXV6    EMH9    RN1707
 PQMH9  EMC4DXV5    IMH9A    RN1907FE
   EMD4DXV6    UMG5N    RN1907  
   MUN5314DW1    UMH9N    RN4607  
   NSBC114YPDP6    EMD59    RN4907FE  
   NSBC114YPDXV6    EMD9    RN4907  
       IMD9A    RN4987FE  
       UMD9N    RN4987  
       EMD38    


  PNP    R1 = 22 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA124XM  NSBA124XF3  __________  DTA024XEB  KN4F4N  RN2108MFV  KRA308V
 PDTA124XT  DTA124XE    DTA024XM  GN4F4N  RN2108  KRA308E
 PDTA124XU  DTA124XM3  DTA124XE  FN4F4N  RN2308  KRA308
 PEMD16  MMUN2134L    DTA124XKA    RN2408  KRA108S
 PUMD16  MUN2134    DTA124XM  RN2608  KRA108
 PUMF11  MUN5134    DTA124XUA  RN2708JE
 PEMF12  MUN5134DW1    RN2708
 PEMB16  NSBA124XDXV6      RN2908JE
 PEMB16  NSBC124XPDXV6      RN2908
 MUN5334DW1      RN2908FE
       RN2908  
       RN4608  
       RN4908FE  
       RN4908  
       RN4988FE  
           RN4988  


  NPN    R1 = 22 kΩ    R2 = 47 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC124XM  DTC124XE  FJX3007R  DTC024XEB  GA4F4N  RN1108MFV  KRC408C
 PDTC124XMB  DTC124XM3    DTC024XM  FA4F4N  RN1108  KRC408E
 PDTC124XT  MMUN2234L  DTC024XUB  KA4F4N  RN1308  KRC408
 PEMD16  MUN2234    DTC124XE    RN1408  KRA108S
 PUMD16  MUN5234    DTC124XKA  RN1508  KRA108
 PUMF11  NSBC124XF3    DTC124XM  RN1608
 PUMF12  MUN5234DW1    DTC124XUA  RN1708JE
 PEMH16  NSBC123JDP6      RN1708
 PEMH16  NSBC123XDXV6      RN1908FE
 NSBC124XDXV6      RN1908
   NSBC124XPDXV6      RN1968  
   MUN5334DW1      RN4608  
       RN4908FE  
       RN4908  
         RN4908  
         RN4987FE  
         RN4988  


  PNP    R1 = 47 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA144VM  _________  __________  __________  GN4L4K  RN2118MFV  KRA321V
 PDTA144VMB    KN4L4K  RN2318  KRA321E
 PDTA144VT  FN4L4K  RN2418  KRA321
 PDTA144VU    KRA121S
   KRA121


  NPN    R1 = 47 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC144VM  __________  __________  DTC144VUA  KA4L4K  RN1118MFV  KRC421V
 PDTC144VT  GA4L4K  RN1118  KRC421E
 PDTC144VU    FA4L4K  RN1318  KRC421
     RN1418  KRC121S
   KRC121


  PNP    R1 = 47 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA144WM  DTA144WE  __________  DTA144WUA  GN4L4L  RN2109MFV  KRA309V
 PDTA144WB  DTA144WM3    KN4L4L  RN2109  KRA309E
 PDTA144WT  MMUN2137L  FN4L4L  RN2309  KRA309
 PDTA144WU  MUN2137      RN2409  KRA109
 PEMD17  MUN5137    RN2709JE  KRA109S
 PUMD17  NSBA144WF3    RN2709
 PEMB17  MUN5137DW1    RN2909FE
 PUMB17  NSBA144WDXV6      RN2909
 NSBC144WPDP6      RN2969
     RN4609
       RN4909FE  
       RN4909  
       RN4989FE  
       RN4989  


  NPN    R1 = 47 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC144WM  DTC144WE  FJX3008R  DTC144WUA  FA4L4L  RN1109FV  KRC409V
 PDTC144WT  DTC144WM3    KA4L4L  RN1109  KRC409E
 PDTC144WU  MMUN2237L  GA4L4L  RN1409  KRC409
 PEMD17  MUN2237      RN1509  KRA109S
 PUMD17  MUN5237    RN1609  KRA109
 PEMH17  NSBC144WF3    RN1709JE
 PUMH17  MUN5237DW1    RN1709
 NSBC144WDP6      RN1909FE
 NSBC144WDXV6      RN1909
 NSBC144WPDP6      RN4609
       RN4909FE  
       RN4909  
       RN4989FE  
       RN4989  


  NPN    R1 = 1 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________  __________  __________  RN2119MFV  __________


  NPN    R1 = 1 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________   __________   __________  RN1119MFV  __________


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA123TM  DTA123TE  _________  _________  _________  _________   _________
 PDTA123TMB  DTA123TM3
 PDTA123TT  MMUN2138L
 PDTA123TU  MUN2138  
 PEMD30  MUN5138  
 PUMD30  NSBA123TF3  
 PEMD30  NSBA123TDP6  
 PUMB30  NSBC123TPDP6  


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC115TU  DTC123TE  _________  _________   _________  _________  _________
 PDTC123TM  DTC123TM3
 PDTC123TMB  MMUN2238L
 PDTC123TT  MUN2238
 PDTC123TU  MUN5238
 PEMD30  NSBC123TF3
 PUMD30  NSBC123TDP6
 PEMH30  NSBC123TPDP6
 PUMH30


  PNP    R1 = 4.7 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA143TM  DTA143TE  FJN4309R  EMB53  FN4L3Z  RN2110MFV  KRA310V
 PDTA143TT  DTA143TM3    GN4L3Z  RN2110  KRA310E
 PDTA143TU  MMUN2116L  KN4L3Z  RN2310  KRA310
 PEMD6  MUN2116      RN2410  KRA110
 PUMD6  MUN5116    RN2510  KRA110S
 PEMB3  NSBA143TF3    RN2610
 PUMB3  MUN5116DW1    RN2710JE
   NSBA143TDXV6      RN2710
 MUN5316DW1      RN2910FE
 NSBC143TPDXV6      RN2910
       RN4610  
       RN4910FE  
       RN4910  
       RN4990FE  
           RN4990  


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC143TMTM  DTC143TE  __________  EMH53  KA4L3Z  RN1110FV  KRC410V
 PDTC143TMB  DTC143TM3    GA4L3Z  RN1110  KRC410E
 PDTC143TT  MMUN2216L  FA4L3Z  RN1310  KRC410
 PDTC143TU  MUN2216      RN1410  KRA110S
 PEMD6  MUN5216    RN1510  KRA110
 PUMD6  NSBC143TF3    RN1610
 PEMH7  MUN5216DW1    RN1710JE
 PUMH7  NSBC143TDXV6      RN1710
 MUN5316DW1      RN1910FE
 NSBC143TPDXV6      RN1910
       RN1970  
       RN4610  
       RN4910FE  
       RN4910  
           RN4990FE  
           RN4990  


  PNP    R1 = 10 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA114TM  DTA114TE  __________  __________  KN4A4Z  RN2111MFV  KRA311V
 PDTA114TMB  DTA114TM3    GN4A4Z  RN2111  KRA311E
 PDTA114TT  MMUN2115L  FN4A4Z  RN2311  KRA311
 PUMD4  MUN2115      RN2411  KRA111
 PEMB4  MUN5115    RN2511  KRA111S
 PUMB4  NSBA114TF3    RN2711JE
 MUN5115DW1    RN2711
 NSBA114TDP6      RN2911JE
 NSBC114TDXV6      RN2911
 MUN5315DW1      RN2971
   NSBC114TPDXV6      RN4611  
       RN4911FE  
       RN4911  
       RN4991FE  


  NPN    R1 = 10 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC114TM  DTC114TE  FJV3110R  __________  FA4A4Z  RN1111MFV  KRC411V
 PDTC114TMB  DTC114TM3    KA4A4Z  RN1111  KRC411E
 PDTC114TT  MMUN2215L  GA4A4Z  RN1311  KRC411
 PDTC114TU  MUN2215      RN1411  KRC111S
 PEMD4  MUN5215    RN1511  KRC111
 PUMD4  NSBC114TF3    RN1611
 PEMH4  MUN5215DW1    RN1711JE
 PUMH4  NSBC114TDP6      RN1711
 NSBC114TDXV6      RN1911FE
 MUN5315DW1      RN1911
   NSBC114TPDXV6      RN1971  
       RN4611  
       RN4911FE  
       RN4911  
           RN4991FE  


  PNP    R1 = 22 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA124TM  _________  _________  _________  FN4F4Z  RN2112MFV  KRA313V
 PDTA124TU  GN4F4Z  RN2112  KRA313E
 PDTA124TT  KN4F4Z  RN2312  KRA313
 PEMD19    RN2412  KRA113S
 PUMD19    RN2712JE  KRA113
 PEMD19    RN4612  
 PUMD19    
 


  NPN    R1 = 22 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC124TM  NSBC123TDP6  _________  _________  KA4F4Z  PN1112MFV  KRC413V
 PDTC124TMB  FA4F4Z  PN1112  KRC413E
 PDTC124TT  GA4F4Z  RN1312  KRC413
 PDTC124TU  RN4612  KRC113S
 PEMD19  KRC113
 PUMD19
 PEMH19
 PUMH19


  PNP    R1 = 47 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA144TM  DTA144TE  _________  _________  FN4L4Z  RN2113MFV  KRA314V
 PDTA144TMB  DTA144TM3  GN4L4Z  RN2113  KRA314E
 PDTA144TT  MMUN2140L  KN4L4Z  RN2313  KRA314
 PDTA144TU  MUN2140    RN2413  KRA114S
 PEMD14  MUN5140    RN2713JE  KRA114
 PUMD14  NSBA144TF3  
 PEMB14    
 PUMB14  


  NPN    R1 = 47 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC144TM  DTC144TE  _________  _________  KA4L4Z  RN1113MFV  KRC414V
 PDTC144TT  DTC144TM3  FA4L4Z  PN1113  KRC414E
 PDTC144TU  MMUN2240L  GA4L4Z  RN1313  KRC414
 PEMD14  MUN2240  RN1413  KRC114S
 PUMD14  MUN5240  KRC114
 PEMH14  NSBC144TF3  


  PNP    R1 = 100 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -50v    IC = -0.1A 

 PDTA115TM  DTA115TE  _________  _________  __________  RN2131MFV  KRA312V
 PDTA115TMB  DTA115TM3  KRA312E
 PDTA115TT  MMUN2141L  KRA312
 PDTA115TU  MUN2141    KRA112S
 MUN5141    KRA112
 NSBA115TF3    
 NSBA115TDP6  
 MUN5336DW1  
   NSBC115TPDP6          


  NPN    R1 = 100 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 PDTC115TM  DTC115TE  _________  _________  _________  RN1131MFV  KRC412V
 PDTC115TMB  DTC115TM3  KRC412E
 PDTC115TT  MMUN2241L  KRC412
 MUN2241  KRC112S
 MUN5241  KRC112
 NSBC115TF3  
 NSBC115TDP6  
   MUN5336DW1          
   NSBC115TPDP6          


  NPN    R1 = 200 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________  __________  __________  RN2132MFV  __________


  NPN    R1 = 200 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 50v    IC = 0.1A 

 __________  __________  __________   __________   __________  RN1132MFV  __________


  PNP    R1 = 1 kΩ    R2 = 1 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB113EQA  _________  _________  DTB113EK  _________  RN2421  KRA221S
 PDTB113ET  KRA221
 PDTB113EU  KRA351S
 PBRP113ET  


  NPN    R1 = 1 kΩ    R2 = 1 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD113EQA  __________  _________  DTD113EK  __________  RN1421  KRC241S
 PDTC113ET  KRC241
 PDTC113EU  KRC451S
 PBRN113ET


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 2.2 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB123EQA  _________  _________  DTB123EK  _________  RN2422  KRA222S
 PDTB123ET  KRA222
 PDTB123EU  KRA352S
 PBRP123ET  


  NPN    R1 = 2.2kΩ    R2 = 2.2kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD123EQA  _________  _________  DTD123EK  _________  RN1422  KRC242S
 PDTC123ET  KRC242
 PDTC123EU  KRC452S
 PBRN123ET


  PNP    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB143EQA  _________  _________  DTB143EK  _________  RN2423  KRA223S
 PDTB143ET  DTB543EE  KRA223
 PDTB143EU  DTB543EM  KRA353S


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD143EQA  _________  _________  DTD143EK  _________  RN1423  KRC243S
 PDTC143ET  DTD543EE  KRC243
 PDTC143EU  DTD543EM  KRC453S


  PNP    R1 = 10 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB114EQA  _________  _________  DTB114EK  _________  RN2424  KRA224S
 PDTB114ET  KRA224
 PDTB114EU  KRA354S


  NPN    R1 = 10 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD114EQA  _________  _________  DTD114EK  _________  RN1424  KRC244S
 PDTD114ET  KRC244
 PDTD114EU  KRC454S


  PNP    R1 = 0.22 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 0.22 kΩ    R2 = 4.7 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________


  PNP    R1 = 1 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB113ZQA  _________  _________  DTB113ZK  _________  RN2426  KRA225S
 PDTB113ZT  DTB113ZE  KRA225
 PDTB113ZU  DTB113ZM  KRA355S
 PBRP113ZT  


  NPN    R1 = 1 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD113ZQA  __________  _________  DTD113ZK  __________  RN1426  KRC245S
 PDTC113ZT  DTD113ZU  KRC245
 PDTC113ZU  DTD113ZE  KRC455S
 PIMN31  DTD113ZM
 PBRN113ET            


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB123YQA  _________  _________  DTB123YK  _________  RN2427  KRA226S
 PDTB123YT  DTB123YU  KRA226
 PDTB123YU  DTB523YE  KRA356S
 PBRP123YT    DTB523YM


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD123YQA  __________  _________  DTD123YK  __________  RN1427  KRC246S
 PDTC123YT  DTD523YE  KRC246
 PDTC123YU  DTD523YM  KRC456S
 PBRN123YT  


  PNP    R1 = 3.3 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 3.3 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________


  PNP    R1 = 0.22 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 0.22 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________


  PNP    R1 = 0.47 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  RN2425  _________


  NPN    R1 = 0.47 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  RN1425  _________


  PNP    R1 = 0.1 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 0.1 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB123TT  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD123TT  _________  _________   _________  _________  _________  KRC281U
             KRC231S
             KRC281S
             KRC681T
             KRC881T
             KRC281
             KRC231


  PNP    R1 = 4.7 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 4.7 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 __________  _________  _________  _________  _________  _________  KRC282U
             KRC234S
             KRC282S
             KRC682T
             KRC882T
             KRC282
             KRC231


  PNP    R1 = 2.2 kΩ    R2 = ∞    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 PDTB123TT  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 2.2 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 PDTD123TT  _________  _________   _________  _________  _________  KRC285U
             KRC233S
             KRC285S
             KRC885T
             KRC881T
             KRC285
             KRC233


  PNP    R1 = 0.22 kΩ    R2 =  ∞   VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 0.22 kΩ    R2 = ∞    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  KRC885T


  PNP    R1 = 0.47 kΩ    R2 = ∞     VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 0.47 kΩ    R2 = ∞     VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________


  PNP    R1 = 0 Ω    R2 = 10 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 0 kΩ    R2 = 10 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________


  PNP    R1 = 22 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = -40v    IC = -0.5A 

 _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________


  NPN    R1 = 22 kΩ    R2 = 22 kΩ    VCEO = 40v    IC = 0.5A 

 _________  _________  _________   _________  _________  _________  _________