HOME > 产品、服务 > 其他技术信息 > 相当的产品清单 > 肖特基二极管 ( Shottky Diode )

Schottky Barrier Diode

Cross Reference Column


SD103CWS	PMEG2005EPK	PMEG2005EB	SGPD520S	QSG0115UDJ	SDM40E20LS	MBR0520L	NSR05F20NX SD103CWS-G	PMEG2005AEA	PMEG2005EL	SGPD220S	SD103BWS	B0520LW	NSR0520V2T1G	NSR0520V2T1G SD103CW 	PMEG2005AEL	PMEG2005ELD	PMEG2005AEDF	SD103CW	B0520WS	NSR05F20NX	DB2J20900L SD103CW-G	PMEG2005AELD	PMEG2005ESF	RB461F	SDM20U40	SDM40E20LC	NSR0620P2	DB2L21100L DB2J20100L	DB2S20500L	DB3X209K0L	RB411D	RB551SS-30	1SS424	KDR411	DB2J20500L DB2S20900L	DB3X201K0L	RB411DFH	RBE05AS20A	KDR411S	DB2L10300L	RBE055M20A	KDR412 DB2X20100L	RB461FFH	RB411VA-50H	DB3J201K0L   VR = 20v   IFAV = 0.5A   VF ≦ 0.5v @ 0.5A   IR ≦ 0.03mA @ 10v   0.38×0.38 □   74,508pcs/Wfr

SD103CWS PMEG2005EPK PMEG2005EB  SGPD520S QSG0115UDJ SDM40E20LS MBR0520L NSR05F20NX 
SD103CWS-G PMEG2005AEA PMEG2005EL SGPD220S SD103BWS B0520LW NSR0520V2T1G NSR0520V2T1G
SD103CW PMEG2005AEL PMEG2005ELD PMEG2005AEDF SD103CW B0520WS NSR05F20NX DB2J20900L
SD103CW-G PMEG2005AELD PMEG2005ESF RB461F SDM20U40 SDM40E20LC NSR06202P2 DB2L21100L
DB2J20100L DB2S20500L DB3X209K0L RB411D RB551S-30 1SS424 KDR411 DB2J20500L
DB2S20900L DB3X201K0L RB411DFH RBE05AS20A KDR411S DB2L10300L RBE055M20A KDR412
DB2X20100L RB461FFH RB411VA-50 DB3J201K0L


  VR = 20v   IFAV = 0.5A   VF ≦ 0.385v @ 0.5A   IR ≦ 0.075mA @ 10v   0.79 × 0.65 □    21,362pcs/Wfr

VSKY05201006 PMEG2005AEV PB551VM-30 DB2J30800L SDM05U20CSP DB3X209K0L 1SS404 HNS04FU 
MBR0520L PMG2005BELD RBE05VM20A DB2L21200L SDM05U20S3 MA3XD21 CTS05S30 MBR0520L  
DB3J208K0L SDM40E20LA MA3X703 DB2L10400L SDM05U40CSP MA3XD11 CUS05S30 MA3X748 
1SS401  


  VR = 20v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.36v @ 1.0A   IR ≦ 1.0mA @ 20v    1.0 × 1.0 □    10,928pcs/Wfr

MSS1P2L  PMEG2010EPAS PBE1VAM20A  DFLS120L  1N5817  RB496EA  MBR10120VL  STPS1L20MF 
VSKY10201406  PMEG2010EB  RB161M-20 DFLS120LQ  MBR120VLSF  RB496KA  STPS1L20MF  STPS120M 
PMEG2010ER PMEG2010AEB  RB161MM-20 PMEG2010EPA RB161SS-20   MBRM120E      


  VR = 25v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.45v @ 1.0A   IR ≦ 0.2mA @ 20v    0.71 × 0.71 □    21,764pcs/Wfr

BAT760 PMEG2010BELD B120-E3 SGP0120L SK12-S SK12 B120 MBR120ESF
BAT960 PMEG2010BER B120-M3 SGP0120SL1 SGP0120S  SL12 B120AE MBR120LSF
1PS74SB23 PMEG2010EA SS12 SGP0120SD PS12 LSL12 B120B MBRA120ET3 
PMEG2010EPK PMEG2010EH SS12-M3 SK12 ES12NS NBNSR10F20NX PD3S120L MBRM120L
PMEG2010AEH PMEG2010EJ PMEG2010EV SL12A FS12 SB10015M PD3S12-LQ MBRS120
PMEG2010AEJ PMEG2010ET NSR0320XV6 SKN7 LS12 NSR0320 DB3X206K06L DB2J20600L
SDM1U20CSP NSR1020MW2 DB2G21700L RB497FDH RB491D RB491DFH DB5H206K0L DB2X20600L
DB2X20700L DB2G21800L RB495D RB162VA20 1SS349 KDR521T SS12 BAT20J
RBE1KA20A CUS10S30 RB491KA CBS10S30 KDR511T SS12FP


  VR = 30v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.45v @ 0.01A   IR ≦ 0.0003mA @ 10v    0.21 × 0.21 □    251,364pcs/Wfr
  VR = 30v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.45v @ 0.01A   IR ≦ 0.0005mA @ 25v    0.28 × 0.28 □    141,234pcs/Wfr
  VR = 30v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.45v @ 0.01A   IR ≦ 0.0005mA @ 10v    0.31 × 0.26 □    137,348pcs/Wfr

RB558WM RB510SM-30 EB548WFH DB2S30900L DB37315E0L DB3J316J0L DB3X314F0L DB3X316N0L 
RB520CS30L MBR120ESF DB2730900L DB2S31400L DB3J313K0L DB3S316F0L DB3X314J0L DB4J314K0R
RB510SM-30FH RB751S40 DB2731400L DB2S31600L DB3J314F0L DB3J316N0L DB3X314K0L DB4X314F0R 
RB510VM-30FH RB751V40 DB2731600L DB2U30800L DB3J314J0L DB3S314F0L DB3X315E0L DB4X314K0R 
RB531ES-30 SB007-03C DB2J30900L DB2U30900L DB3J314K0L DB3S314J0L DB3X316F0L DB5S309K0R 
RB548WMFH SB007-03Q DB2J31400L DB2U31400L DB3J315E0L DB3S314K0L DB3X316J0L DB6J314K0R 
RB548WM DB6X314K0R DB2J31600L DB2U31600L DB3J316FL DB3S315E0L DB3X316K0L DB6J316K0R 
RB557WMFH RB558WMFH RB510VM-30 RB520CM-30 1SS416CT 1SS389 KSR720EL BAR42
RB500SM-30 RB558WMH RB520CS-30FH 1SS384 1SS416 1SS394 KDR720F 1SS374
RB500SM-30FH RB480Y RB520G-30 RB520ZS-30 1SS422 1SS395 KDR730F DSR01S30SL
BAR43 RB480YFH RB520G-30FH RB520ZS8A30 1SS367 HN2S01F KDR730V KDR731S 
1SS372 HNS03FU KDR731  


  VR = 30v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.37v @ 0.01A   IR ≦ 0.007mA @ 10v    0.21 × 0.21 □    251,364pcs/Wfr
  VR = 30v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.35v @ 0.01A   IR ≦ 0.010mA @ 10v    0.31 × 0.26 □    137,348pcs/Wfr

RB531VM-30FH NSR0130P2 NSR01L30NXT5G DB2730800L RB521CS-30FH SDGP0130SL1 SD107WS DSF01S30SL 
RB501SM-30 NSR140P2 DB3S308F0L DB2J30800L RB521G-30 RB531CM-30 SDM02U30LP3 RB541XNFH
RB501SM-30FH NSR01F30MX DB5S308K0R DB2L33500L RB531G-30FH RB531VM-30 RB557WFH RB557W
RB511SM-30 MSR01F30NXT5G RB511SM-30FH DB2S30800L RB521ZS-30 RB541XN RB521CM-30  42WS
RB511VM-30 NSR01L30MX RB511VM-30FH RB522ES-30 RB521ZCS8A30  


  VR = 30v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.4v @ 0.01A   IR ≦ 0.005mA @ 25v    0.35 × 0.35 □    90,246pcs/Wfr

BAT42WS BAT43W-G 1PS70SB10 RB521CS30L BAT54W BAT54LP BAT54A(Z) DB2631100L 
BAT42WS-G BAT54W 1PS70SB14 RB521S30 BAT54 BAT54LPS PD3S0230 DB2J31000L 
BAT43WS BAT54W-G 1PS76SB10 PMEG3002AEB BAT54H BAT42W SDM02U30CSP DB2J31100L
BAT43WS-G BAT54 1PS79SB31 PMEG3002AEL BAT54L BAT42WS SDM20U30 DB2J31300L
BAT54WS BAT54SW BAT54H PMEG3002AELD BAT54M3T5G BAT43W SDM20U30LP DB2S31000L 
BAT54WS-G BAT54-02V BAT54 PMEG3002AESF BAT54XV2 BAT43WS SDM20N40A DB2S31100L 
BAT54-02V-V-G BAT54-03W BAT54S BAT754S MMBD330 BAT54 BAT40VC DB3X313F0L 
BAT42W BAT54-04 BAT54J BAT54VV MMSD301 BAT54T BAT54(Z) DB3X313J0L 
BAT42W-G BAT54-04W BAT54L BAT54SW NSR0230 BAT54W BAT54A DB3X313K0L 
BAT43W BAT54-06 RB520CS3002L BAT54W NSR0230P2 BAT54WS BAT54ADW DBY313KEL 
BAT54S BAT54-06W PMEG3002EJ BAT54XY NSRLL30 BAT54TW BAT54AT DB4X313F0R 
BAT54A BAT54-02LRH PMEG3002ESF BAT74 RB520S30 BAT54V BAT54AW DB4X313K0R 
BAT54A-G RB520S30 PMEG3002TV BAT74S GB521 BAT54WT BAT54BRW DB5S310K0R 
BAT54-G BAT54LP BAT754 BAT74V NSR02F30MX BAT54SDW BAT54DW DB4J310K0R 
VSKY02300603 BAT54S-G BAT754L BAT85 NSR02F30NXT5G BAT54ST BAT54JW BAT54S 
BAT54HMFH RB541VM-30FH CES521 KDR720E BAT54AHM RB521VM-30FH CES520 BAT54 
BAT54SHM RB481K CTS521 KDR720S BAT54AHMFH RB531SMM-30 CTS520 BAT54A 
BAT54SHMFH RB481KFH CUS521 KDR721S BAT54HM RB540VM-30FH CUS520  BAT54S 
RB520AS-30 RB520SM-30 TBAT54S KDR729 RB530SM-30 RB520VM-30 RB521SM-30FH   RB540VM-30  
RB520VM-30FH RB520SM-30FH TBAT54 KDR730E RB530SM-30FH RB521SM-30 RB521VM-30  RB541VM-30 
NSR02L30NXT5G    


  VR = 30v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.4v @ 0.01A   IR ≦ 0.005mA @ 25v    0.45 × 0.45 □    54,488pcs/Wfr
( 2 Diodea in 1 chip, Cathode Common )
BAT54C 1PS70SB15 BAT54CV NSR30CM3 BAT54CW  BAT54-05 BAT54C(Z) BAT54CT 
BAT54C-G BAT54CM BAT54CW BAT54CXV3 BAR43C BAT54-05W BAT54CDW  BAT54CW  
DB3X313N BAT54CHM BAT754C BAT54CHMFH  


  VR = 30v   IFAV = 0.5A   VF ≦ 0.47v @ 0.5A   IR ≦ 0.1mA @ 20v    0.51 × 0.51 □    42,340pcs/Wfr

DB2L32400L PMEG3005AEA PMEG3005EL NSR05T30P2 SB05-03C BAT3005A-02V B0530W PB521LP-30
DB2L33400L PMEG3005AEAF PMEG3005EGW NBR0530 SB05-03Q BAT3005B-02V B0530WS PB520LP-30
DB2X407K0L PMEG3005AEV PMEG3005ELD NSR0530H NBR0530 BAT3005B-02LRH NSR05F30NX NSR0530P2
MA2ZD020G PMEG3005EB PMEG3005ESF NSR0530P2 NSR0530H MA2Z180G MBR0530 PKR0503BKH 
RB550VM-30FH EP05Q03L CBS05F30 USFB053 RB550SS-30 RB550VM-30 RSX051VA-30 CUS05F30
CUS551V30


  VR = 30v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.45v @ 0.7A   IR ≦ 0.06mA @ 30v    1.00 × 1.00 □    10,928pcs/Wfr

SS1P3 PMEG3010AESA 1N5818MBR130 STPS1L30MF DB2130300L B130L MBRS130 RKR0703BKH
MSS1P3 PMEG3010AESB MBR130LSF STPS1L30M DB2230400L B130LAW SS13 HRV103A
MSS1P3L PMEG3010CEH MBRA130L STPS1L30 DB2130200L B130LB SS13FL HRV103B
B130-E3 PMEG3010CEJ MBRM130L STPS130 DB2G32500L B130 SS13FP DG1H
B130-M3 PMEG3010EB MBRS130 SDM1L30CSP DB2J31700L B130AE SJPJ-D3 DG1M3
SS13 PMEG3010EGW MBRS130L PS13 MA3X701 B130B SJPA-D3 DG1J2A
SS13-M3 PMEG3010H NSR10F30NX FS13NS MA21D340G DFLS130L RSX201VYM30FH RB168LAM-30 
SL03 PMEG3010EJ SB1003M3 LSL13 MA21D350G DFLS130LQ RB160MM-30 RB168LAM-30TF 
SL03-M PMEG3010ET SB07-03C FLS13 MA21D380G DFLS130 RB160MM-30TF RB168MM-30
VS-MBRS130-M3 PMEG0310EP SB07-03P SL13A MA21D382G PD3S130H PB162VA-30 PB168MM-30TF
VS-10BQ030-M3 PMEG3010ER EC10LA03 SKN8 MA22D150G PD3S130HQ PB162MM-30 PB168VAM-30
VS-10BQ030HM3 PMEG3010ESB EC10QS03L SK13-S MA22D230G PD3S130L RB162MM-30TF RBR1L30ADD
VSKY10301406 MA2YD330G EP10LA03 SL13 MA2YD150G PD3S130LQ RB168VYM-30FH RBR1LAM30A
BAS3010A-03W DB3X317K0L EP10QY03 SK13 MA2YD210G SDM100K30L RB550VAM-30 RBR1LAM30ATF
BAS3010B-03W DB2G32600L EP10HY03 RB160SS-30 MA2YD230G SDM1L30BLP RB550VA-30FH RBR1MM30ATF
RSX101MM-30FH RB550VA-30 SA10LA03 RB161SS-30 KDR531T USFB13L RSX101MM-30 RB160M-30
RSX101MM-30TF RBR1L3A SA10QA03 RB168L-30 KDR701S USFB13A RSX071VA-30 RB161VA-20
RSX101VAM30 RBR1MM30A EP05Q03L RB168L-30DD USFB073 USFB13 CRS03 CRS06
RSX101VYM30FH RSX101M-30 CRS01 CUS05 CUS01 USFB13L CRS05 CMS08
RSX101VA-30 CUS02 CRS02 CUS06 CVJ10F30 CRS11 CRS11 BAS3010AS-02LRH
CUS08F30  CUS10F30 CMS09          


  VR = 30v   IFAV = 2.0A   VF ≦ 0.38v @ 2.0A   IR ≦ 2.0mA @ 30v    1.37 × 1.37 □    5,722pcs/Wfr

SS2P3 SS23S PMEG3020EPAS PMEG3020EGW 1N5820 SS22 BAS3020B SS22 
SS2FL3 SS2P3L PMEG3020BER PMEG3020EH NSR15304NX MBR230LSFT1G STPS2L30 SS22FP 
SS23S-M3 SSA23L PMEG3020BEP PMEG3020EJ NSR20204NX MBR230LSFT1G STPS2L25 SS23 
B230LA VS-20BQ030-M3 PMEG3020CEP FLS23 NSR20206NX MBRS230L DFLS230 SS23FA 
B230LA-M3 VS-20BQ030HM3 PMEG3020DEP SL23B NSR20F20NX NSR20F30NX DFLS230L SJPE-H3 
MSS2P3 VSKY20301608 PMEG3020EPA SL23A NSR20305NX SB20-03P DFLS230LH SJPA-H3 
SL23 CMS06 PMEG3020ER EC21QS03L NSR20306NX SB2003M DFLS230LQ SJPA-D3 
SS23 CMS07 PMEG3020EP SMFB23L SBE001 SS2003M DFLS230Q EC21QA03L  
SB230 CMS17 FS23 SMFB23 PD230L B230AE MBR230S1F DB2W31800L 
SK23A PS23 SGP0230 B230 PD3S230LQ PD3S230H RB070M-30 MA22D80G 
SK23 LSL23 S23-S B230A SDM2U30CSP PD3S230HQ PB060M-30 MA22D410G 
DG1M3A CCS15S30 DB2132000L DG1H3A CUS15S30 DB2230600L D1FP3 CRS14
M1FH3 CRS09 SB2232000L M1FP3 CRS08 DB2430100L  


  VR = 30v   IFAV = 3.0A   VF ≦ 0.4v @ 3.0A   IR ≦ 3.0mA @ 30v    1.54 × 1.54 □    4,616pcs/Wfr

B330 VS-MBRD320-M3 PMEG3030BEP MBRA320T3 SB3003P STPS3L25S SS32 PSL33
B330LA VS-MBRD320PbF PMEG3030EP MBRD320 SB3003CH LS33 MBR320 PS33
B330LA-M3 VS-MBRD340-M3 B330 MBRS320P SD882-02 SK33B SS33 LSL33A
SS33 VS-MBRD340PbF B330A MBRS330 SD883-02 SL33C EC30HA03L FSL33
SS33-M3 DB2430500L B330AE MBRS320 SD832-03 SL33B EC31QS FSL3T
SS33P3 DB2430700L B330B 1N5821 SD833-03 SL33A NSQ03A03L FS33A
SSA33L MA24D54 SJPJ-L3 MBRP330P D3FP SK33A EA30QS03L SGC0330S
SJPA-L3 CMS01 EC30LB02 SK33 EA30QS03L-F CMS02 CMS03 MiFM3


  VR = 40v   IFAV = 0.03A   VF ≦ 0.4v @ 0.001A   IR ≦ 0.0005mA @ 30v    0.23 × 0.23 □    209,532pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 0.03A   VF ≦ 0.37v @ 3.00A   IR ≦ 0.0005mA @ 30v    0.30 × 0.30 □    122,959pcs/Wfr

SD101CWS SD101BWS RB717UM DB2631400L RB706UM-40 RB715WM RB706D-40FH RB715FFH 
SD101CWS-G SD101CW RB731U SDM03U40 RB706UM-40FH RB715WMFH RB706F-40 RB715W 
BA581-02V-V-G SD101CWS RB731UFH SDMG0340L RB706WM-40 RB717UMFH RB706F-40FH RB715WFH 
SD101CW SDMK0340 RB731XN KDR377 RB706WM-40FH RB705D RB706W-40 RB715Z
SD101CW-G SDMP0340L RB731XNFH KDR377E RB715UM RB705DFH RB706W-40FH RB717F 
RB715UMFH RB706D-40 RB715F RB717FFH  


  VR = 40v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.38v @ 0.001A   IR ≦ 0.0002mA @ 30v    0.23 × 0.23 □    209,532pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.38v @ 0.001A   IR ≦ 0.0002mA @ 30v    0.30 × 0.30 □    122,959pcs/Wfr

BAS40-02V-V-G 1PS76SB21 PMEG4002EB NSR240P2 BAT64 BAT54ZFILM BAS40 RB541SM-40FH
BAS40-00 BAT721 PMEG4002EJ NSR0340P2 BAT64-02W BAT54JFILM BAS40-04 RB541VM-40FH
BAS40-00-G BAT721S PMEG4002EL BAS40L BAT64-02V BAT54KFILM BAS40-04T RB550VM-40
BAS40-06 1PS79SB30 BAS40T NSR0240HT1G BAT64-04 BAT54FILM BAS40-06 RB550VM-40FH
BAS40-06G BAT54AW BAS40TW NSR0240P2 BAT64-04W BAT54AFILM BAS40-06T RB541VM-40
VSKY02400603 BAT54W BAS40V NSR0240V2T1G BAT64-05 BAT54SFILM BAS40BRW RB480Y-40
RB751LP-40 PMEG4002AESF BAS40W NSR340HT1G BAT64-05W BAT54WFILM BAS40DW-04 RB520SM-40
RB521SM-40FH PMEG4002ELD  BAS40W-04 NSR0340P2  BAT64-06 BAT54AWFILM  BAS40DW-06 RB520SM-40FH 
HN2S02JE  PMEG4002ESF  BAS40W-06  NSR0340V2T1G  BAT64-06W  BAT54SWFILM  BAS40LP  RB521SM-40 
DB2640600L RB520VM-40FH  RB540SM-40  1SS294  KDR322 1SS383  RB540SM-40FH  RB481Y-40 
DB2J40600L  RB521VM-40FH  RB540VM-40  1SS319  KDR357  DB3S406F06L  RB540VM-40FH  RB520VM-40 
DB2S40600L RB551VM-40  RB540SM-40  1SS396  1SS417  DB4J406K06 CUS357  RB521VM-40 
DB3J406N0L  RB551VM-40FH CES388  1SS417CT  1SS423 DB5S406K0R  HN2S02FU   


  VR = 40v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.6v @ 0.2A   IR ≦ 0.001mA @ 10v    0.37 × 0.37 □    80,698pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.5v @ 0.2A   IR ≦ 0.030mA @ 10v    0.37 × 0.37 □    80,698pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.5v @ 0.2A   IR ≦ 0.070mA @ 25v    0.47 × 0.47 □    49,966pcs/Wfr

SDM03U40Q


  VR = 40v   IFAV = 0.35A   VF ≦ 0.59v @ 0.2A   IR ≦ 0.005mA @ 30v    0.47 × 0.47 □    49,966pcs/Wfr

SD103AWS SD103BWS SD103AW ZHC350 ZLLS400 BAT48 SDM20N40 SD103CW-G 
SD103AWS-G SD103BWS-G SD103BW ZHCS400 ZLLS500 BAT30 SDM10U45LP ZLLS350 
SD103AW D103CW SD103CWS ZLLS2000 ZXSBMR16PT8 BAT30F2 SD103AW-G  


  VR = 40v   IFAV = 0.5A   VF ≦ 0.50v @ 0.5A   IR ≦ 0.030mA @ 10v    0.68 × 0.68 □    23,678pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 0.5A   VF ≦ 0.51v @ 0.5A   IR ≦ 0.015mA @ 40v    0.84 × 0.75 □    17,384pcs/Wfr

VSKY05401006 1PS70SB20 PMEG4005AEV B0540WS MBR0540 ZLLS400Q STPS0540Z BAT165 
RB400VYM-50FH BAT720 PMEG4005CEA B0540W NSR05F40NX ZLLS500QTA CTS05F40 RB561VM-40 
RB560SS-40 PMEG4005EPK PMEG4005CEJ BAT400D NSR05T40P2 EP05Q04 CUS05F40 RB400D
RB560VM-40 PMEG4005AEA PMEG4005ESF ZHCS500 NSR05T40XV2 DB3J407K0L SGP0540S RB400DFH
RB561SS-40 KDR400S PMEG4005AESF BAS40LP DB2J40700L RB400VAM-50  


  VR = 40v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.50v @ 1.0A   IR ≦ 0.2mA @ 42v    0.82 × 0.82 □    16,276pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.55v @ 1.0A   IR ≦ 0.2mA @ 42v    0.82 × 0.82 □    16,276pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.48v @ 1.0A   IR ≦ 0.2mA @ 42v    1.00 × 1.00 □    10,928pcs/Wfr

SS14 RB160VAM-40 BAT165A ZHCS750 1N5819 SS14FP STPS140 GA0603B1040
SS14-M3 RB160VYM-40FH PMEG4010EPK B140 MBR140SF SS14FL STPS140Z SK14
SS1P4 RB161QS-40 PMEG4010AESB B140AE MBRA140 SS144 B140WS FS14NS
D1FS4 RB162L-40 PMEG4010AESBC B140B MBRM140 MBRS140 BAT1000 FAL14
B140-M3 RB162L-40TF PMEG4010CEA B140BQ NSR1040NX DB2G42600L BAT750 SGP0140SL
B140-E3 RB162MM-40 PMEG4010CEGW B140HB NSR10F40NX DB2J41100L BAT750(Z) SGP0140SD
VS10MQ040-M3 RB162MM-40TF PMEG4010CEH B140HW CBS10F40 DBX41100L PD3S140 FS14
VS10MQ040HM3 RB160M-40 PMEG4010CEJ B140Q CUS10F40 DB5H411K0L PD3S140Q SL14A
VS-MBRS140-M3 RB162M-40 PMEG4010EJ DFLS140 CCS15F40 MA22D390G SDM1A40CSP SL14
VS-MBRA140-M3 RB161L-40 PMEG4010ET DFLS140L CMS10 DG1S4 SDM1M40LP8 SA10QA04
VS-MBRA140PbF SJPB-D4 PMEG4010ESB SDM1U40CSP KDR407S M1FJ4 ZHCS1000 EP10QY04
DFLS140LQ SJPW-F6 DFLS140Q ZLLS1000 SMAB14


  VR = 40v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.450v @ 1.0A   IR ≦ 1.0mA @ 20v    0.82 × 0.82 □    16,276pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.385v @ 1.0A   IR ≦ 2.0mA @ 40v    1.00 × 1.00 □    10,920pcs/Wfr

MSS1P4 VS-10BQ040-M3 PMEG4010EP RBS1MM40A MBRS140 M1FS4 STPS1L40 PSL14 
SS1F4 VS-10BQ040HM3 PMEG4010ER RBS1LAM40A EC10QS04 SMAB13 STPS1L40M PS14
SS1P4L SK14-S PMEG4010ETP RB161L-40 EC10QY04 SKN9 CRS04 LSL14
RB1LAM40A SC802-04 PMEG4010ETR  


  VR = 42v   IFAV = 2.0A   VF ≦ 0.5v @ 2.0A   IR ≦ 0.5mA @ 40v    1.25 × 1.25 □    6,966pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.5v @ 1.0A   IR ≦ 0.2mA @ 42v    1.25 × 1.25 □    6,966pcs/Wfr

B240A SS2FL4 RBR2L40ADD PMEG4020EPK SS24 PSL24 SS24FL STPS2L40U 
B240A-M3 SS2P4 RBR2MM40ATF PMEG4020EPAS MBRAF1540 PS24 SSA24 STPS2L40AF
SS24 SSA24 RBR2M40BTF PMEG4020EP MBRS1540 LSL24 SS24 STPS2L40UF
SS24S VS-20MQ040-M3 RBR2MM40CTF PMEG4020EPA MBRS2040L LS24A SL24B EC20QSA035  
SS24S-M3 DFLS240 RBR060L-40D PMEG4020ER MBRS240L FS24 SL24A EC21QS04
SS2P4 DFLS240L RB060L-40 PMEG4020ETR NSR15405NX FS24A SK24-S EA20QS04
SSA24 DFLS240LQ RB060MM-40 PMEG4020ETP NSR15406NX SGP0240SD SL24 RBR2MM40A
SL04 SDM2U40CSP RB060MM-40TF B240 NSR20406NX LS24A SL24A RBR2MM40B
SL04-M SJPE-H4 RBR2L40A B240A NSR20F40NX FLS24 SK24 RBR2MM40C
VSKY20401608 DB2141200L  D1FJ4 B240AE DB2440200L  D1FS4A SJPB-H4 CM14
VS-20MQ040HM3 DB2141300L D2FS4 DB2W40200L DB2X41400L VS-20MQ040NPbF    


  VR = 40v   IFAV = 3.0A   VF ≦ 0.48v @ 3.0A   IR ≦ 0.3mA @ 40v    1.54 × 1.54 □    4,616pcs/Wfr

B340 VS-30BQ040-M3 PMEG4030EP MBRS340 SS34FA STPS340UY PS34 LS34AS 
B340A VS-30BQ040HM3 PMEG4030ER 1N5822 FSV340FP STPS340SY PSL34 LS34A 
B340A-M3 VS-30MQ040-M3 PMEG4030ETP MBR340 SS34 STPS340U LSL34 LS34 
B340LB VS-30MQ040HM3 RB051L-40 MBRA340 MBRS340 STPS340S FSL34 SK34B 
SB340 VS-MBRD320-M3 RB060L-40 MBRD340 EC30QSA035 STP340B FSL34T SL34C 
SL34-M3 VS-MBRD320PbF RB055L-40 MBRS340P EC31QS04 SD832-04 FS34A SL34B 
SS34 VS-MBRD330-M3 RB055L-40DD FMB-24 EC30HA04NA035 SD862-04 FS34 SL34A 
SS3P4L VS-MBRD330PbF RB056L-40 FMB-G14 NB06QSA035 SD883-04 SGC0340S SL34 
SSA34 VS-MBRD340-M3 RB056L-40TF SJPB-L4 NSQ03A04 SD863-04 LSL34A B340 
SSB34 VS-MBRD340PbF RBR3L40A SJPB-H6 EA30QS04 DB2440300L   SK34A  B340A 
VS-MBRS340-M3 RBR3LAM40ATF RBR3L40B SJPB-L8 EA30QS04-F DB2440400L SK34  B340AE 
RBR3L40ADD D3CCE4S RBR3L40C  SMAB33 MA24D50 DB2440500L RBR3LAM40B  B340AE 
RBR3L40BDD D3FS4A  RBR3MM40A SMAB33L MA24D51 DB2441600L RBR3LAM40C B340AQ 
RBB3L40CDD DE3S4M RBR3MM40B SMAB34 MA24D52 DB2X41500L  RBR3MM40AT  B340B 
RBR3LAM40A CMS15 RSX201L-30 B340LB MA24D60 RSX301L-30 RBR3MM40BTF   B340LA
 RB050L-40DD  PDS340 MA24D62 PDS340Q RB050L-40      


  VR = 40v   IFAV = 5.0A   VF ≦ 0.52v @ 5.0A   IR ≦ 0.2mA @ 42v    1.82 × 1.82 □    3,248pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 5.0A   VF ≦ 0.52v @ 5.0A   IR ≦ 0.3mA @ 45v    1.84 × 1.84 □    3,137pcs/Wfr

SS5P4 PMEG450EP RBR5L40ADD NA05QSA035 SMBF540S LSL54 SL54C B540C
SSC54 PMEG4050ETP RBR5LAM40A NB10QSA035 SMBF540SL SG0540S SL54B PDS540
SSC54-M3 YG811S02R  RBR5LAM40ATF   GSQ05A04 SL54A LS54A SB540 SBL535
SK54A SK54B  RBR5L40A  DE5S4M  SK54 LS54 FMB-G14L SBL540
DB2441700L        


  VR = 45v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.60v @ 0.1A   IR ≦ 0.001mA @ 10v    0.35 × 0.35 □    90,246pcs/Wfr
  VR = 45v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.55v @ 0.1A   IR ≦ 0.030mA @ 10v    0.37 × 0.37 □    80,698pcs/Wfr

SDMK10K45 SDM10M45SSD SDM10P45  _________________   _______________   _______________   _______________  _______________


  VR = 60v   IFAV = 1.0A   VF ≦ 0.67v @ 1.0A   IR ≦ 0.2mA @ 62v    0.82 × 0.82 □    16,276pcs/Wfr

SS16-M3 B150-E3 PMEG6010AESB SGP0160SD LSL15 B150 B160 MBR150
SS16 B150-M3 PMEG6010CEH PSL16 FSL16 B150AE B160Q MBR160
B160-E3 SS15-M13 PMEG6010CEJ PS16 FS16 B150B PD3S160 MBRA160T3
B160-M3 MSS1P5 PMEG6010CEGW PS15 SL16A B150Q PD3S160 SB10-05P
VS-10MQ060-M3 MSS1P6 RB162MM-60 SGP0160SL SL15A B160B SDM160S1F SBE002
VS-10MQ060HM3 SSFH6 RB162MM-60TF SGPD560D SK16-S B160AE DFLS160 SS16
SS16FP STPS160A RB162L-60 LSL16 SK15-S B160B DG1S6 STPS1L60ZF
SS15 STPS1L60A RB160L-60 EC10QS06 DB2560500L SJPB-D6 RB160VAM-60 SMAB16
SS15FA STPS1L60MF RB160L-60TF EP05Q06 SS15 DG1S6A VS-10MQ060NPbF SA10QA06
SS16HE D1FS6 SS16FA STPS160U RB162L-60TF M1FS6  


  VR = 60v   IFAV = 2.0A   VF ≦ 0.67v @ 2.0A   IR ≦ 0.3mA @ 62v    1.15 × 1.15 □    8,180pcs/Wfr

SS26 SS2PH6 SS2P5 PMEG6020EPAS SGP260SD SK26-S SDM2M60S1F B250
SS25 V2P6 SS2PH5 PMEG6020AELP PS26 SK25-S RBR2L60ADD B250A
SS26-M3 SS25S V2P5 PMEG6020AELR PAL26 SK26A RBR2LAM60A B250AE
SS25-M3 SS25S-M3 SS25 PMEG6020ELR FSL26 SK26 RBR2LAM60ATF B260
SS26S SS2FH5 SS25FA MBRAF260 FS26 SK25 RBR2MM60ATF B260A
SS26S-M3 VS-20MQ060-M3 SS26 MBR260T3 LS26 SK25K RBR2L60A B260AE
SS2FH6 VS-20MQ060HM3 SS26FL SS26 SL26B SB260 RBR2MM60B DFLS260
SS2FH6 STPS2L60UF STPS2L60A DFLS260Q SL25B SB250 CMS14 EC21QS06
SS2PS6 SS2FN5 SL26A EA20QS06-F D1FS6A D2FS6 VS-20MQ060NPbF  


  VR = 60v   IFAV = 3.0A   VF ≦ 0.67v @ 3.0A   IR ≦ 0.3mA @ 62v    1.37 × 1.37 □    5,772pcs/Wfr

B350 SS36 VS-MBRS360-M3 PMEG6030ELP S36B LS35 SK36 B350 
B360 SS35-M3 VSSA36S-M3 RBR3L60ADD PS36 SL36C SK35 B350A
B350A SS36-M3 VSSA3L6S-M3 RBR3LAM60A PS35 SL35C MBRD360  B350AE
B360A  SS3P5 VSSAF3M6 RBR3LAM60ATF LSL36 SL36B MBR350 B350B
B350A-M3 SS3P6 VSSB3L6S0-M3 RBR3MM60ATF FS36 SL35B MBR460MFS B360
B360A-M3 SS3P5L VS3PAN50-M3 RB055L-60 SGC0360S SL35A MBRAF360 B360A
B350B SS3P6L VSSAF3N50 RB055L-60DD SGC0350S SL36A MBRD350 B360AE
B360B VS-30BQ060-M3 EA30QS06-F RB050L-60 LS36A SK36A MBRS360 B360AM
PDS360 SS35 VS-30BQ060HM3 SS35 STPS3L60U SS36FA MBRS360P SSA36 
EC31QS06 LS36 SK35A SS36 STPS3L60UF FSV360FP EC21QS045 MA24D58
EA30QS06 DB2460100L SD863-06 D3CE6S CMS15 EC30QSA45 SMAB36 DE3S6M
DB2460600L DB2460200L SD833-06 D3FS6  


  VR = 60v   IFAV = 5.0A   VF ≦ 0.67v @ 5.0A   IR ≦ 0.5mA @ 62v    1.82 × 1.82 □    3,248pcs/Wfr

SS5P5 GSQ05A06 MBR560MFS SMBF560S SK55A SL55C MBRF560 B550C 
SS5P6 FSH04A06 SBRC560 AMBRP560 LS56 SL56B MBRF560CT B560C
VSSAF5N50 FSQ05A06 SB560 SMK86 SGC0550S SL55B MBR560CT PDS560
VSSAF5M6 FQS05U06 SB550  SMK85 LS56 SGC0550S STPS5L60S SBL550 
NSHS05A065 FSH05A06 SL56C SK56 SK56B SGC0560S STPS5L60U SBL560
FSQS05A065 NA05HSA065 SK56A SK55 SK55B SB560 DE5S6M SB550
PMEG060V050EPD FSQS05AU065 DB2X60300L FMB-26 D5S6M FMB-G16L SF5S6 SG5S6M


  VR = 60v   IFAV = 10.0A   VF ≦ 0.67v @ 10.0A   IR ≦ 0.5mA @ 62v    2.17 × 2.17 □    2,260pcs/Wfr

MBRF10H60 ABRP1060 MBR1050 MBRF10U60CT MBR1060 MBR760 RBR10BM60A FMW-2106 
MBRB10H60 ABRB1060CT MBR1060 RBR10NS60AFH MBR860MFS MBR1060 RBR10BM60AFH  RBR10T60ANZ
MBR10H60 SGC1050S PDS760 RBR10T60AHZ NRVBB1060 RBR10NS60A SGC1060S SD860


  VR = 70v   IFAV = 0.07A   VF ≦ 0.41v @ 0.001A   IR ≦ 0.0001mA @ 50 v    0.23 × 0,23 □    209,532pcs/Wfr
  VR = 70v   IFAV = 0.07A   VF ≦ 0.41v @ 0.001A   IR ≦ 0.0001mA @ 50 v    0.30 × 0.30 □    122,959pcs/Wfr

BAS170WS 1PS76SB70 BAS170W BAS70H BAS-04 BAS70JW BAS70-06 BAS70TW
BAS170WS-G 1PS79SB70 BAS70-02L BAS70L BAS-04W BAS70WQ BAS70-06T BAS70W-04
BAS70-00 BAS70 BAS70-02W BAS70W BAS-04S BAS70-04 BAS70BRW BAS70W-06
BAS70-00-G BAS70-04 BAS70-02V BAS70-07 BAS-05 BAS70-04T BAS70DW-04 BAR18
BAS70-02V-V-G BAS70-04W BAS70-07V BAS70-07S BAS-05W BAS70DW06 BAS70T


( Bump Type )
  VR = 40v   IFAV = 0.03A   VF ≦ 0.37v @ 0.001A   IR ≦ 0.0005mA @ 25v    0.30 × 0.30 □    122,959pcs/Wfr
  VR = 40v   IFAV = 0.03A   VF ≦ 0.37v @ 0.001A   IR ≦ 0.0005mA @ 25v    0.35 × 0.35 □    90,245 pcs/Wfr

BAT81S SD101C SD103A BAT81S SD101C SD103A RB721  


( Bump Type )
  VR = 40v   IFAV = 0.1A   VF ≦ 0.55v @ 0.1A   IR ≦ 0.1mA @ 40v    0.45 × 0.45 □    54,477pcs/Wfr

RB441Q  


( Bump Type )
  VR = 50v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.8v @ 0.1A   IR ≦ 0.002mA @ 25v    0.39 × 0.39 □    72,690pcs/Wfr

BAT86S BAT86 BAT43 BAT85 BAT42  


( Bump Type )
  VR = 70v   IFAV = 0.2A   VF ≦ 0.41v @ 0.001A   IR ≦ 0.0002mA @ 50v    0.39 × 0.39 □    90,245pcs/Wfr

1N5711 1N6263