HOME > 产品、服务 > 原创半导体晶片代工生产 > 瞬态电压抑制器 ( Transient Voltage Suppresor、TVS )

Transient Voltage Suppressors


Type Capacitance ( typ., @ 0v / 1MHz)
0.1 ~ 1.0pF 1.0 ~ 5.0pF 5.0 ~ 10pF 10 ~ 20pF 20 ~ 100pF 100pF ~ 
1 Element
Bi-direction
6BUL1P6V0
6ULC3P6V0
    6BLC1N5V8    
1 Element
Uni-direction
6ULC1R6V5
6ULC2P6V0
6ULC4P6V0
6ULC9P6V0
      RDP5V0
RDP6V2
RNP5V7
RGP6V0S
RGP12VS
2 Element
Uni-direction
Anode common
        RCP6V4x RAP6V1S
RAP6V4S
RMP6V1S
4 Element
Uni-direction
Anode common
    RJP12VR RJP5V3T
RJP6V4T
   
5 Element
Bi-direction
Anode common
        RKP6V3Z
RHP6V1
 
TVS Array 6TDA3P6V0      

1 Element TVS ( Bi-direction )

Item Ppk
(W)
@8/20
Ipp(A)
@8/20
Vrwm
(V)
VBR (V) C(pF)
@ 0v
( typ )
IEC61000-4-2
min typ max Air Contact
6BUL1P6V0 - 1 5.0 5.40 - - 0.5 - ±10kv
6ULC3P6V0 - 4 5.0 6.00 8.30 10.60 0.3 ±15kv ±10kv
6BLC1N5V8 450 5 5.0 5.80 7.50 8.50 1.3 - ±10kv

1 Element TVS ( Uni-direction )

Item Ppk
(W)
@8/20
Ipp(A)
@8/20
Vrwm
(V)
VBR (V) C(pF)
@ 0v
( typ )
IEC61000-4-2
min typ max Air Contact
RNP5V7 83 5.5 4.0 5.70 6.20 6.70 35 ±15kv ±8kv
RDP5V0 86 7.0 3.3 5.00 - - 45 ±30kv ±30kv
RDP6V2 92 7.0 5.0 6.20 - - 40 ±30kv ±30kv
RGP6V0S 350 24.0 5.0 6.20 6.75 7.30 235 ±25kv ±10kv
RGP12VS 350 12.0 12.0 13.30 14.53 15.75 100 ±25kv ±10kv
6ULC1R6V5 - 3.0 5.0 6.5 7.7 8.8 0.5 ±15kv ±10kv
6ULC2P6V0 - 2.0 5.0 6.0 - 9.0 0.24 - ±10kv
6ULC4P6V0 - 2.0 5.0 6.0 - 9.0 0.5 ±15kv ±15kv
6ULC9P6V0 - 2.0 5.0 6.0 - - 0.6 ±15kv ±10kv

Anode common TVS

Item The
number
of
Elements
Ppk
(W)
@8/20
Ipp(A)
@8/20
Vrwm
(V)
VBR (V) C(pF)
@ 0v
( typ )
IEC61000-4-2
min typ max Air Contact 
RCP6V4x 2 80.5 7.0 5.00 6.40 6.80 7.20 40 ±30kv ±30kv 
RAP6V1S 2 300 18.5 5.25 6.10 6.65 7.20 170 ±30kv ±30kv 
RAP6V4S 2 300 18.5 5.20 6.40 6.80 7.20 170 ±30kv ±30kv 
RAP5V3S 2 300 18.5 3.00 5.30 5.60 5.90 170 ±30kv ±30kv 
RMP6V1S 2 300 18.5 5.25 6.10 6.65 7.20 140 ±16kv ±9kv
RJP5V3T 4 52 3.6 3.0 5.30 5.60 5.90 14.5 ±16kv ±9kv
RJP6V4T 4 43 3.1 4.3 6.47 6.80 7.14 12.5 ±16kv ±9kv
RJP12VR 4 41 1.8 9.0 11.40 12.00 12.70 6.5 ±16kv ±9kv
RHP6V1S 5 100 8.0 3.0 6.10 6.65 7.20 50 ±15kv ±8kv
RKP6V3Z 5 90 8.0 - 6.30 6.90 7.50 46 ±15kv ±8kv

Array TVS

Item Ppk
(W)
@8/20
Ipp(A)
@8/20
Vrwm
(V)
VBR (V) C(pF)
@ 0v
( typ )
IEC61000-4-2
min typ max Air Contact 
6TDA3P6V0 54 3.0 5.0 6.0 - - 0.50 ±17kv ±15kv